Sociaal plan Rabobank 2017 - 2020
16 juli 2020 
2 min. leestijd

Sociaal plan Rabobank 2017 - 2020

Reorganisatie Rabobank

Als gevolg van veranderingsprocessen binnen de financiële sector en de wens van de Rabobank om een transformatie door te voeren als klantgerichte maatschappelijke bank, worden reorganisaties doorgevoerd. Helaas wordt een groot aantal werknemers hierdoor geconfronteerd met verval van de arbeidsplaats. Rabobank probeert die werknemers zo goed mogelijk naar ander werk intern of extern te begeleiden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, is er een (bovenwettelijke) vertrekregeling van kracht.

Sociaal plan Rabobank

Met vakbonden is een sociaal plan afgesproken voor de jaren 2017 tot en met 2020. Dit is ook juridisch bindend voor werknemers die zelf geen lid van een vakbond zijn. Met dit sociaal plan wordt geprobeerd om de gevolgen van functieverval te verzachten en om werknemers van werk naar werk te helpen. Het sociaal plan Rabobank kan, in verhouding tot andere vertrekregelingen en sociale plannen, beschouwd worden als voor de werknemer relatief gunstig.

Belangrijke elementen uit het sociaal plan zijn:

  • Voorafgaand aan mogelijke boventalligheid, kan sprake zijn van ‘actieve mobiliteit’. In deze fase worden werknemers gestimuleerd om ‘in beweging te komen’ en te werken aan de eigen brede, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie. Deze fase kan 3 maanden tot 2 jaar duren.
  • Rabobank biedt in het sociaal plan een ‘employability budget’ aan om de inzetbaarheid te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan een ontwikkelbudget voor opleiding, coaching, loopbaanontwikkeling, enzovoorts. Er wordt hierbij een ‘persoonlijk plan’ opgesteld, dat uitgevoerd wordt na aanzegging van boventalligheid en maximaal 6 maanden duurt.
  • Wanneer de arbeidsplaats van een werknemer vervalt (waarbij het afspiegelingsbeginsel toepassing kan vinden) en er geen passend intern alternatief gevonden is, dan kan aanzegging van boventalligheid plaatsvinden. Althans, indien het medezeggenschapstraject ook naar behoren is afgewikkeld. Tussen de aanzegging van boventalligheid en de ingang van boventalligheid zit volgens het sociaal plan 2 maanden, of 1 maand wanneer sprake was van een periode van actieve mobiliteit.
  • Na aanvang van boventalligheid is sprake van een ‘heroriëntatietermijn’ van 3 maanden, gedurende welke de werknemer vrijgesteld is van werkzaamheden. Werknemer kan deze periode benutten om te proberen (alsnog) ander passend werk intern te vinden, waarbij er een voorrangspositie is. Ook kan de periode benut worden voor het zoeken naar werk extern. Er kan voor gekozen worden eerder te vertrekken tegen compensatie van 75% van het (kale) loon over deze periode.

Vaststellingsovereenkomst Rabobank

Na de heroriëntatietermijn wordt, indien geen ander werk is gevonden, beëindiging nagestreefd. De (fictieve) opzegtermijn wordt hierbij gemaximeerd op 3 maanden. De voorkeur verdient het sluiten van een vaststellingsovereenkomst om dit te effectueren. Wanneer werknemer hier niet aan meewerkt, zal een UWV-procedure volgen en kan de werknemer nadeliger uitkomen.

De (concept) vaststellingsovereenkomst wordt verschaft na aanzegging van boventalligheid en wordt afgestemd in de periode voor ingang boventalligheid. Deze behoort in lijn met het sociaal plan te zijn opgesteld. Dit dient uiteraard gecontroleerd te worden in elke individuele zaak. Wat de ontslagvergoeding betreft, wordt per 2020 de ‘Rabobank Transitievergoeding’ toegekend. Deze is hoger dan de wettelijke transitievergoeding en bedraagt, verkort weergegeven:

  • 1/6 maandloon (inclusief bepaalde vermeerderingen) per half jaar dienstverband gedurende de eerste 10 jaren en daarna
  • 1/4 maandloon per half jaar dienstverband
  • Voor werknemers boven 50 jaar per de einddatum is een ruimere weging van dienstjaren van toepassing

Juridische ondersteuning

Rabobank raadt werknemers aan om zich van juridisch advies te voorzien over de (concept) vaststellingsovereenkomst en stelt daarvoor ook een passend adviesbudget ter beschikking. Wij kunnen werknemers binnen dit budget, zonder eigen bijdrage, van individueel advies voorzien. Wij controleren onder meer of alles volgens de regels is verlopen, of de vergoeding juist is berekend, of de juiste termijnen zijn toegepast, of er naar verwachting een aansluitende WW-uitkering in kan gaan en wij adviseren over (individuele) keuzemogelijkheden.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met ontslag te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 – 2820 1414 of stuur een e-mail naar roland@mijnsociaalplan.nl

Heb jij vragen in verband met het sociaal plan of wil je juridisch ondersteund worden?

Bel onze gratis ontslag advieslijn 0800 - 777 8 999 of vul onderstaand contactformulier in en we komen, doorgaans binnen 24 uur op werkdagen, geheel vrijblijvend bij je terug op de mogelijkheden.

Kies voor zekerheid en teken niet zonder advies. Wij helpen je graag...

SAMEN KOMEN WE VERDER